پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به عنوان دستگاه برتر در استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) معرفی شد.

تاریخ انتشار: 1397/10/22


به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان، در رتبه بندي طرح ارزيابي عملكرد دستگاه های اجرایی استان در زمینه استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، به عنوان دستگاه برتر معرفي گردید.
هدف اصلی از راه اندازی این سامانه شفافیت بیشتر مخارج، هزینه ها و همچنین خرید و دریافت خدمات و محصولات بهتر است که در همایش «شفاف سازی نظام تأمین و تدارکات الکترونیکی دولت» که روز چهارشنبه مورخ 19 دی ماه در استانداری سیستان و بلوچستان برگزار گردید، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مطابق معيارها و مصاديق سنجش‌ وارزیابی، به عنوان دستگاه برتر معرفي گرديد.
لازم به ذکر است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و تمامی دستگاه های اجرایی موضوع بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات و دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی معاملات خود، اعم از کوچک، متوسط و بزرگ را در بستر سامانه مذکور به انجام رسانند.
مشخصات:
نظرات: *